Brahetrolleborg Skov og Landbrug

Skovbrug

Brahetrolleborgs skove udgør ca. 1750 ha af den samlede ejendom. Løv- og nåletræ udgør hver ca. halvdelen, og de dominerende træarter er: bøg, ær og eg samt rødgran, sitka og douglas.

I skoven producerer vi højkvalitetsprodukter til møbelforarbejdning og konstruktion. Vi afsætter en ikke ubetydelig mængde træ til P.A Savværk i Korinth, hvor det bl.a. bliver brugt til elementer til Wegners Y-stole. Dette vidner i høj grad om kvaliteten af træet i Brahetrolleborgs skove. Her ud over producere vi specialelementer til bl.a. skibsbyggeri samt cellulose træ, brænde og flis.

Skovene er store og meget sammenhængende, hvilket sikrer gode spredningsmuligheder for flora og fauna samt muliggør rationelle arbejdsmetoder og god logistik. Måden vi driver vores skovbrug på, er forankret i en mere end 200-årig tradition for, at sikre træ af høj kvalitet forenet med respekt for naturen.

På baggrund af de enestående naturværdier og kontinuiteten af skovdriften på Brahetrolleborg, er næsten ejendommen udpeget som Natura 2000 område, heraf er knap 500 ha. kortlagte naturtyper. Det medfører særlige forpligtigelser for at sikre de arter og habitater, der danner baggrund for udpegningen, hvilket har omfattende konsekvenser for driften af skoven.

Skovbrug

Kontakt

Skovfoged
Lars Krog Hansen
+45 22 60 30 19